توجه: ساعت به وقت اروپای مرکزی می باشد
بحث پيرامون
ميهمان
گرداننده
ساعت
زمان
جنبش مليت‏ها و دمکراسی‏خواهی در ايران
يوسف عزيری بنی‏طرف
نادر
از ۱۹ تا ۲۳
يکشنبه ۲۵ ژوئيه ۲۰۱۰
در راستای تأمين ارتباط بيشتر شرکت کنندگان اتاق سازمان با گردانندگان آن، از شما تقاضا می کنيم برای ابراز نظر، پيشنهادها و انتقادات با پست الکترونيکی
تماس بگيريد pal.goruh@gmail.com